De toekomst van de adviesraden: participatiefora en -raad

Veel gemeenten denken na over participatie, ook Oudsbergen. We namen het voorbije jaar de nieuwe en de bestaande participatievormen onder de loep, waaronder de adviesraden. In 2020 gingen burgers, leden van de adviesraden en verenigingen, ambtenaren en schepenen met elkaar in gesprek over de toekomst van participatie in onze gemeente. Daaruit vloeide een nieuw participatiemodel, op maat van Oudsbergen. Het nieuwe model bestaat uit drie pijlers: projectparticipatie, online participatie en de participatiefora en -raad.

Een nieuw participatiemodel

Voor elk project stelt het gemeentebestuur een participatieplan op maat op. Dat kan gaan over grote infrastructuurprojecten, zoals de renovatie van de Commanderij, maar bijvoorbeeld ook om een nieuw subsidiereglement uit te werken. Die projectparticipatie kan online verlopen of via de participatiefora.

Het platform Oudsburgers vormt de basis voor de tweede pijler, online participatie. Op www.oudsburgers.be kan je alle informatie terugvinden over de lopende en afgesloten projecten, en kan je voor heel wat projecten je ideeën achterlaten.

Participatiefora en een participatieraad

De participatiefora zijn de opvolgers van de adviesraden. Onze veertien raden leverden de afgelopen jaren fantastisch werk met sterke adviezen, maar we zochten nog naar een oplossing voor heel Oudsbergen. Intussen is de wetgeving veranderd, waardoor nog slechts drie adviesraden verplicht zijn: de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro), de jeugdraad en het lokaal overleg kinderopvang. Om de diverse adviesraden klaar te maken voor de toekomst, goten we ze in een nieuw model en integreerden we ze in een breder participatieverhaal voor Oudsbergen.

De nieuwe participatiefora doen veel meer dan enkel advies geven. Ze zijn ook plekken waar ontmoetingen plaatsvinden, ideeën worden uitgewisseld en de handen uit de mouwen worden gestoken. We stellen acht participatiefora voor die werken rond specifieke thema’s: senioren, jongeren, verenigingen (die werken rond cultuur, jeugd, sport, Noord-Zuid en welzijn), personen met een handicap, lokale ondernemers, landbouwers, lokaal overleg kinderopvang, gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.

De participatiefora wisselen op hun beurt ideeën uit met elkaar in de participatieraad. De raad geeft mee advies, coördineert en evalueert, maar neemt zelf geen beslissingen. De beslissingen liggen telkens bij de fora zelf.

Hoe kan je deelnemen aan de participatiefora? Je kan kiezen om deel uit te maken van één van de fora en de verschillende projecten van het forum te ondersteunen. Of je kan je interesse of ervaring in te zetten voor één specifiek project van dat forum via de projectparticipatie.

Opstart en meer informatie

In oktober worden de participatiefora één voor één opgestart. Wil je graag deel uitmaken van één van de fora? Houd onze kanalen de komende weken dan zeker in het oog. Meer informatie volgt binnenkort.

De online participatie en projectparticipatie blijven intussen verder lopen.