Privacy statement

Uitvoerders in deze privacyverklaring

 • de gemeente Oudsbergen, vanaf nu “opdrachtgever” of “de opdrachtgever” genoemd,
 • aannemers en onderaannemers die de opdracht uitvoeren voor de gemeente Oudsbergen, vanaf nu “uitvoerders” of “de uitvoerders” genoemd.

De aannemers en onderaannemers zijn

 • Tree BVBA, Jozef Hermanslei 45, 2640 Mortsel, met ondernemingsnummer: 0840.111.951
 • Bpart BVBA, Vaartstraat 73, 3000 Leuven, met ondernemingsnummer: 0736673725

Reikwijdte en aanvaarding van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die de uitvoerders over jou en andere deelnemers verzamelen met als doel het project succesvol uit te voeren voor de opdrachtgever.

Door je te registreren in het kader van het project, door gebruik te maken van de website of door jouw persoonsgegevens aan ons mee te delen in het kader van dit project, aanvaard je de praktijken die in deze privacyverklaring worden beschreven. Als je niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de website, je niet te registreren en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

De uitvoerders en de opdrachtgever behouden zich het recht om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe jouw persoonsgegevens gebruikt kunnen worden. Je kan er, op basis van die informatie, steeds voor kiezen niet langer gebruik te maken van het participatieplatform (zie ‘Welke rechten heb je?’).

www.oudsburgers.be

Deze website wordt beheerd in opdracht van de gemeente Oudsbergen. De website en de informatie die zich erop bevind, mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je je er van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. De gemeente Oudsbergen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. De gemeente Oudsbergen is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Beheer van informatie

De gemeente Oudsbergen levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. De gemeente Oudsbergen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert de gemeente zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat ze van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar privacy@oudsbergen.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door de gemeente Oudsbergen aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden...) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan de gemeente Oudsbergen. De gemeente Oudsbergen en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

Links naar websites beheerd door derden

De gemeente Oudsbergen plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. De gemeente Oudsbergen geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. De gemeente Oudsbergen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt de gemeente Oudsbergen zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan de gemeente Oudsbergen via info@oudsbergen.be.

De gemeente Oudsbergen behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

 • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
 • geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;
 • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de privacyrechten en rechten omtrent intellectuele eigendom;
 • de website niet te gebruiken voor transmissie of verspreiding van computervirussen, of voor transmissie of verspreiding van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. De gemeente Oudsbergen behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan hun belangen of deze van derden.

Project ‘Een nieuwe sportzone en sportcomplex in Opglabbeek’

Wanneer loopt het project?

In het voorjaar van 2021 finaliseert de gemeente het masterplan voor de nieuwe sportzone en het bouwprogramma van het nieuwe sportcomplex in Opglabbeek. Tussen 18 februari en 11 maart gaat het gemeentebestuur in dialoog met de verschillende partners in het project tijdens digitale infovergaderingen. Een precieze tijdlijn kan gevonden worden op de startpagina. 

Het bouwproject wordt verder in het privacystatement “project” of “het project” genoemd.

Wie kan er meedoen?

Iedereen kan de inhoud van het online platform bekijken zonder zich kenbaar te maken.  Wil je zelf actief deelnemen, dan moet je een account aanmaken. Na je registratie kan je zelf een vraag insturen of een reageren op een vraag van een andere gebruiker.

Je kan je registreren als persoon of als organisatie. Personen nemen vanuit hun eigen naam deel aan het project. Registreer je een organisatie of vereniging, dan gaan we ervan uit dat je spreekt in naam van die organisatie of vereniging en dat je deze ook rechtsgeldig mag vertegenwoordigen. Dat wordt ook op die wijze aangegeven op het platform.

Personen die zich als persoon of organisatie registreren voor het project, worden in dit privacystatement “deelnemers”, “de deelnemers”, “deelnemer” of “de deelnemer” genoemd.

Welke informatie verzamelen we?

We maken een onderscheid tussen verschillende types data die we verzamelen: (1) informatie die jij aan ons bezorgt, (2) informatie die we verzamelen omdat je gebruikmaakt van het platform en (3) informatie die we verzamelen via geconnecteerde sociale media.

1.     Informatie die jij aan ons bezorgt

Om actief deel te nemen aan het project dien je je te registreren. Op dat moment bezorg je ons informatie zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze informatie kan uitgebreider zijn in functie van het specifieke project en informatie bevatten zoals, maar niet beperkt tot, geboortejaar, adres of beroep.

Wanneer je ons contacteert met een vraag of opmerking (‘customer support’) is het mogelijk dat we meer informatie over jou ontvangen. Je kan ons bijvoorbeeld een e-mail sturen waarin je ook je socialemedia-account (zoals je Twitteraccount of Facebookaccount), professioneel adres of een foto opneemt.

Op het platform kan je extra gegevens achterlaten via een invulformulier of deelnemen aan een enquête. Deze data kan gekoppeld worden aan jouw profiel.

Op het platform kan je zelf een publieke bijdrage toevoegen zoals een idee, voorstel, foto of een reactie. Deze informatie wordt bijgehouden en gekoppeld aan jouw profiel.

Ten slotte worden er soms offline events georganiseerd in functie van het project. Gegevens die je achterlaat op het event of tijdens de registratie kunnen gekoppeld worden aan jouw profiel.

2.     Informatie via het gebruik van het platform

Wanneer je gebruikmaakt van het platform registreren onze servers automatisch data die jouw webbrowser ons toestuurt wanneer je een website bezoekt (‘Log Data’). Deze informatie bevat bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, je browsertype, IP-adres en gebruikte zoektermen.

Zoals bijna alle websites maken we daarnaast gebruik van cookies en gelijkaardige technologie om onze website en diensten te verbeteren. We maken zowel gebruik van 'session cookies' die verwijderd worden zodra je onze website verlaat, als 'persistent cookies' die niet vanzelf verwijderd worden. Je kan deze via de instellingen van je browser zelf verwijderen. Functionele cookies gebruiken we om de goede werking van het platform te garanderen. Analytische cookies worden enkele gebruikt als daar toestemming voor gegeven is. Voorbeelden van analytische cookies en gelijkaardige technologieën die we gebruiken, zijn Google Analytics en Hotjar.

3.     Informatie via geconnecteerde sociale media

Wanneer je de website, een specifieke pagina of een bijdrage deelt op sociale media, wordt deze actie gekoppeld aan jouw account van het online platform. We maken echter gebruik van zogenaamde ‘URL sharing’, waardoor er geen rechtstreekse koppeling is tussen jouw account op het online platform en jouw Facebook- of Twitteraccount. We hebben dus, bijvoorbeeld, geen toegang tot informatie of foto’s van jouw profiel op deze sociale netwerken.

De uitvoerders en de opdrachtgever kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het verkrijgen van data via aanbieders van sociale netwerken zoals Google, Facebook of Instagram.

Welke informatie verschijnt publiekelijk op het platform?

Je bijdrage, idee of reactie verschijnt op het platform samen met je voornaam en de eerste letter van je familienaam (bijvoorbeeld Peter P.). Als je je inschrijft als organisatie, verschijnt ook de volledige naam van je organisatie (bijvoorbeeld Peter P. van De Voetbalploeg).

Hoe verwerken we jouw informatie en persoonsgegevens?

De gemeente Oudsbergen verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan de gemeente Oudsbergen, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de bepalingen van de Kaderwet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van kinderen

We vragen of verzamelen nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we ontdekken dat we onbewust persoonsgegevens hebben verwerkt van een kind jonger dan 16 jaar, dan zullen we de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit onze bestanden .

Indien kinderen of jongeren jonger dan 16 jaar willen deelnemen aan het project dan kan dat via een registratie van een persoon die het recht heeft om het ouderlijk gezag uit te oefenen over het betrokken kind of de jongere jonger dan 16 jaar.

Waarom we persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • om jouw publieke bijdragen te publiceren op het platform (zie ‘Welke informatie verschijnt publiekelijk op het platform?’);
 • om je op de hoogte te houden van het project (zie ‘Wanneer contacteren jullie mij?’);
 • om je bijdrage anoniem te verwerken voor het vervolg van het project, het opstellen van een projectrapport of om geaggregeerde analyses uit te voeren;
 • voor ondersteunende acties die nodig zijn om de werking van het platform te garanderen (‘Waarom we persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken’);
 • om jouw accounts te creëren en te onderhouden;
 • voor het onderhoud en de verbetering van de website: om jouw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website, aan de hand van functionele of analytische cookies (zie ‘Cookies’);
 • om gebruikersonderzoek uit te voeren over het project;
 • voor de werking van virale webfuncties.

Bewaren en beveiligen van gegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door de uitvoerders en de opdrachtgever en worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we jouw persoonsgegevens na jouw laatste interactie met het project gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen. Je hebt steeds het recht om ons te vragen jouw gegevens te verwijderen (zie ‘Welke rechten heb je?’).

We beveiligen de gegevens op een commercieel verantwoorde manier, rekening houdend met de gangbare praktijken en verwachtingen op dit moment. Echter, geen enkel systeem of platform is onfeilbaar. Wanneer je gebruikmaakt van het platform ben je verantwoordelijk voor de data, informatie en activiteiten met of door jouw profiel. Indien je notie hebt van mogelijk misbruik, dien je onmiddellijk contact op te nemen met ons via privacy@oudsbergen.be.

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat het gemeentebestuur persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties, wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd.

We delen jouw persoonsgegevens niet met derden die jouw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij je daarvoor jouw specifieke toestemming hebt gegeven. We kunnen jouw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

 • We kunnen beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens de opdrachtgever of de uitvoerders in het kader van het project, met inbegrip van het aanbieden van de website en de diensten die voor jou en het project beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.
 • We eisen door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin je de site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en aan de regels die uitgeschreven zijn in deze privacystatement.
 • We kunnen jouw persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe wettelijk worden verplicht of als we te goeder trouw oordelen dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

Door je persoonsgegevens te verstrekken, geef je aan het gemeentebestuur de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden. Op aanvraag verleent de gemeente Oudsbergen aan de bezoekers van de website toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt. De gebruiker heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand. Daarvoor kan het gemeentebestuur gecontacteerd worden op privacy@oudsbergen.be.

Cookies

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

1.     Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om deze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

2.     Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens jouw voorkeur onthouden, of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

3.     Performantiecookies

We gebruiken performantiecookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Daarvoor worden aan de hand van je IP-adres, onder andere internetverkeersgegevens en gegevens over je browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om jou persoonlijk te identificeren.

Beheer van cookies

Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org.

Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

Welke rechten heb je?

Je kan een beroep doen op alle rechten zoals opgenomen in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Deze verordening is ook gekend onder de term ‘GDPR’. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24/05/2016) en de Privacywet (van 08/12/1992, herzien door de wet van 11/12/1998) verlenen je een aantal rechten met betrekking tot je persoonsgegevens die door de gemeente Oudsbergen verwerkt worden.

Je hebt het recht om de gemeente Oudsbergen te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kan je de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij je in je verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zullen de gemeenten in ieder geval binnen vier weken reageren. Wanneer je wenst onjuistheden in je persoonsgegevens te verbeteren, kan je dit recht zelf uitoefenen via de profielpagina (‘Mijn profiel’).

Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig nog eens met twee maanden verlengd worden. Het gemeentebestuur stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Het verstrekken van deze informatie gebeurt kosteloos. 

Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag het gemeentebestuur een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten of weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). 

Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. 

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact opnemen via privacy@oudsbergen.be.

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om jouw verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit als je van mening bent dat de gemeente Oudsbergen de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft. Dat kan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Wanneer contacteren we jou ?

Wanneer je je registreert, stem je ermee in dat wij jou contacteren omtrent het project. Dit houdt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in dat we je een e-mail of bericht kunnen sturen

 • om je profiel of inschrijving te bevestigen,
 • om je op de hoogte te brengen van de publicatie of weigering van een ingediende bijdrage,
 • wanneer iemand een reactie achterlaat op jouw bijdrage,
 • over de voortgang van of informatie over het traject,
 • over de resultaten van het traject.

Onder geen beding zullen we jouw persoonsgegevens doorgeven aan andere derden voor andere doeleinden dan het verloop van het project, tenzij specifiek vermeld.

 

Beveiliging

De gemeente heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd.

Contactgegevens

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, neem dan met ons contact op via:

Er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld die te bereiken is via privacy@oudsbergen.be.